Amsterdam

MON – SUN 8.30 AM- 9.30 PM

terms & conditions

terms & conditions

ALGEMENE VOORWAARDEN LAKWERK  (English below)

Definities: In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • LAKWERK: de onderneming/nagelsalon die handelt onder de naam van LAKWERK OUD ZUID of LAKWERK CENTRUM.
 • Cliënt: de natuurlijke persoon die gebruik maakt van de diensten van de nagelsalon.
 • Nailtech: de ZZP-er (zelfstandige zonder personeel) die diensten verricht in opdracht van LAKWERK.
 • Diensten: de behandelingen en/of diensten op het gebied van nagelverzorging en -styling, die door de LAKWERK worden aangeboden en die door de cliënt kunnen worden afgenomen. De tarieven voor deze diensten worden vastgesteld door de LAKWERK en zijn beschikbaar op de website en/of in de salon.

 

1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Nail art concept salon LAKWERK en cliënt waarop LAKWERK deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 

2. Afspraken

2.1: Alle afspraken dienen te worden gemaakt via de website, telefonisch, per e-mail of in de salon zelf. Een afspraak die via de website, telefonisch, per e-mail of in de salon mondeling is gemaakt, is bindend. Er wordt tijd voor de cliënt gereserveerd en vrijgehouden door de betreffende Nailtech (ZZP-er). De afspraak wordt verwerkt in het boekingssysteem waarna de cliënt een bevestigings e-mail ontvangt.

2.2: Annuleringen: Als cliënt wenst een afspraak te wijzigen of te annuleren, gelieve  dit minimaal 24 uur van tevoren te laten weten. Zo kan de vrijgekomen tijd hopelijk nog worden ingevuld door een andere cliënt en loopt de Nailtech geen inkomsten mis. 

De cliënt kan de afspraak kosteloos 24 uur voor de geplande tijd wijzigen en annuleren. Annuleren en wijzigen kan via de links in de bevestigingsmail, per telefoon of door naar hi@lakwerk.com mailen. 

*Verzetten en/of annuleren van een afspraak via social media is niet geldig.
 

Bij annuleringen die minder dan 24 uur van tevoren worden doorgegeven, is LAKWERK genoodzaakt 50% van de totale behandelprijs in rekening te brengen.

Bij afwezigheid en/of geen gehoor zal LAKWERK dit als een no-show behandelen en 100% in rekening brengen. 

 

2.3 Indien cliënt te laat is en de geboekte dienst niet meer volledig geleverd kan worden wegens tijdgebrek, zal de Nailtech kijken naar wat haalbaar is binnen de resterende tijd van de behandeling. Cliënt zal de totale vooraf geboekte behandelprijs moeten betalen ook al heeft cliënt deze dienst niet (volledig) ontvangen. 

Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.
 

3. Verantwoordelijkheden van de Nailtech (ZZP'er) 

 • De Nailtech is verantwoordelijk voor het verzorgen van eigen materialen, gereedschappen en producten.
 • De Nailtech dient zich te houden aan de hygiëne- en veiligheidsvoorschriften die gelden voor de nagelsalon.
 • De Nailtech is verantwoordelijk voor het correct uitvoeren van de diensten die hij/zij/hen aanbiedt.
 • De Nailtechs is verantwoordelijk voor professioneel klantencontact.

 

4. Verantwoordelijkheden van LAKWERK

LAKWERK zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. LAKWERK zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk zijn, de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling voor en tijdens de behandeling. 

 • LAKWERK zorgt voor een veilige en hygiënische werkomgeving voor de Nailtech.
 • LAKWERK stelt benodigde ruimte, materialen, producten, mankracht en hulpmiddelen beschikbaar aan de Nailtech.
 • LAKWERK biedt ondersteuning en training aan de Nailtech waar nodig.

 

5. Hygiëne 

 • Bij LAKWERK gelden hygiënische richtlijnen waar vanuit altijd te werk wordt gegaan. 
 • De werkmaterialen en gereedschappen worden steriel gereinigd vóór elke behandeling. 
 • De cliënt is verantwoordelijk voor het meenemen of aanschaffen van een “safety kit” in de salons. Dit is een vijlen set van twee vijlen die enkel door de nailtech en de cliënt zelf gebruikt dienen te worden, zowel in de salon als thuis. Dit om infecties te voorkomen. 
 • LAKWERK zal geen diensten uitvoeren zonder het gebruik van een safety kit. 
 • LAKWERK zal wegens hygiëne richtlijnen ook geen vijlen voor cliënt bewaren.
 • Bij verlies van of wanneer er sprake is van versleten vijlen dient er door de cliënt een nieuwe safety kit te worden aangeschaft.

6. Betaling

 • De tarieven voor de diensten en producten van LAKWERK worden vastgesteld door LAKWERK  en zijn beschikbaar op de website of in de salon. Alle prijzen zijn inclusief BTW LAKWERK behoudt zich het recht voor de prijzen te verhogen. 
 • De cliënt dient de betaling voor de diensten/producten, per pin te voldoen aan LAKWERK. Giftcards en/of enige andere producten kunnen ook online worden aangeschaft.
 • De Nailtech ontvangt een percentage van de betaling voor de diensten als vergoeding voor zijn/haar/hen werk.

7. Giftcards 

Bij de aankoop van een giftcard online of in onze salons gaat de aankopende partij akkoord met de vervaldatum van 2 jaar na aankoop. De aankoop van een giftcard kan niet gebruikt worden voor de aanschaf van producten online. Enkel voor het betalen van een product of dienst in de salons. 

8. Persoonsgegevens en Privacy

 • LAKWERK behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. 
 • De nagelsalon zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden. 
 • Alle gegevens zijn opgeslagen in het door LAKWERK gebruikte boekingssysteem. 

9. Geheimhouding

 • LAKWERK is verplicht tot geheimhouding in alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld. Of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. 
 • De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de nagelsalon verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

10. Aansprakelijkheid

 • LAKWERK is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat LAKWERK is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. 
 • LAKWERK is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de nagelsalon. 

In het geval van beschadiging van persoonlijke eigendommen of lichamelijke schade is de Nailtech verantwoordelijk, niet LAKWERK.

 • LAKWERK heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. 
 • LAKWERK meldt diefstal altijd bij de politie.

11. Garantie

De Nailtechs geven de cliënt 1 week (7 dagen), vanaf de dag dat de behandeling plaatsvond (behandeldag is dag 1), garantie op beschadiging(en) van de behandeling(en) uitgevoerd in LAKWERK salons. Deze reparatie dient binnen deze 7 dagen uitgevoerd te worden door dezelfde nailtech. Onder een reparatie valt herstel van beschadiging(en). De client gaat dus met dezelfde kleur,vorm,design de deur uit als het origineel. 

Deze zullen kosteloos gerepareerd/gefixed worden. De cliënt is wel verplicht een safety kit mee te nemen of aan te schaffen. 

Deze garantie vervalt indien:

 • De cliënt de (gel) polish/nagels/extensions heeft laten onderhouden door een andere nagelsalon
 • De cliënt zonder handschoenen met agressieve chemicaliën, verf of kruiden heeft gewerkt
 • De cliënt de (gel) polish/nagels/extensions heeft afgebeten of opzettelijk afgebroken /afgetrokken
 • Client een verandering wil in kleur/vorm/design. hiervoor dient een nieuwe afspraak gemaakt te worden.
 • De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen 5 werkdagen heeft opgevolgd
 • De cliënt voor een behandeling heeft gekozen die afgeraden is door de nailtech ivm conditie nagels.
 • De cliënt jonger is dan 16 jaar

12. Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, dient deze zo spoedig mogelijk, doch binnen 7 dagen na ontdekking via email of telefoon gemeld worden aan het management van LAKWERK en de behandelende Nailtech. 

LAKWERK en Nailtech zullen er naar streven de klacht via mail of telefoon binnen 48 uur te beantwoorden en tot een oplossing te komen. Er zal altijd gestreefd en gehandeld worden naar een zo optimaal mogelijk resultaat ter vergoeding van de klacht. Indien een klacht gegrond is, zal de Nailtech de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels door de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk of mondeling kenbaar maakt. Als een klacht niet binnen 7 dagen vermeld wordt zal LAKWERK of de nailtech deze niet meer in behandeling nemen. 

13. Nail Art

Alle designs en nail-art die bij LAKWERK gemaakt wordt is handwerk en derhalve nooit identiek aan eventuele getoonde voorbeelden. Indien nailtech een voorbeeld toont van een aan te brengen nail designs of nail- art ontwerp, dan geldt dit slechts als een aanduiding of inspiratie. Het resultaat op de nagels van de client hoeft niet identiek te zijn aan het getoonde voorbeeld. Het copyright op aangebrachte nail-art-motieven berust bij LAKWERK.

14. Behoorlijk gedrag

De cliënt behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft LAKWERK het recht de cliënt de toegang tot de salon(s) te weigeren zonder opgaaf van redenen.

14.1 Roken en huisdieren.

In de salon wordt niet gerookt. Ook zijn huisdieren in verband met hygiëne niet welkom in onze salons. 

14.2 Leeftijdsgrens
LAKWERK behandeld klanten vanaf 5 jaar voor een manicure met normale nagellak en vanaf 16 jaar voor een manicure met gellak. Kinderen jonger dan 16 jaar hebben goedkeuring nodig van ouders om een behandeling met gellak, biab of extensions in te boeken. Daarnaast dienen deze kinderen altijd begeleid te worden door een ouder/begeleider. 

 

Kinderen onder de 12 jaar zonder behandeling (als gezelschap van hun ouder/verzorger) zijn niet welkom in de salon tijdens een behandeling. Dit in verband met de experience van mede klanten en het langer duren van de behandeling.
 

15. Recht

Op elke overeenkomst tussen LAKWERK en de cliënt is Nederlands recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. LAKWERK behoudt zich het recht om deze voorwaarden ten allen tijde te wijzigen. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.
 

TERMS & CONDITIONS LAKWERK

Definitions: In these general terms and conditions, the following terms shall have the following meanings:

 • LAKWERK: the company/nail salon operating under the name of LAKWERK OUD ZUID or LAKWERK CENTRUM.
 • Client: the natural person who uses the services of the nail salon.
 • Nailtech: the self-employed person who provides services on behalf of LAKWERK.
 •  Services: the treatments and/or services in the field of nail care and styling, which are offered by LAKWERK and which can be taken by the client. The rates for these services are determined by LAKWERK and are available on the website and/or in the salon.

 

1. General

These terms and conditions apply to every offer, treatment, and transaction between Nail art concept salon LAKWERK and the client, to which LAKWERK has declared these terms and conditions applicable, insofar as these terms and conditions have not been explicitly deviated from by the parties in writing.

 

2. Appointments

2.1: All appointments must be made via the website, telephone, email, or in the salon itself. An appointment made via the website, telephone, email, or in the salon verbally is binding. Time is reserved and kept free for the client by the relevant Nailtech (self-employed person).

2.2: Cancellations: If the client wishes to change or cancel an appointment, please let us know at least 24 hours in advance. This allows the freed-up time to hopefully be filled by another client and avoids the Nailtech losing income. The client can change and cancel the appointment free of charge 24 hours before the scheduled time. Cancellations and changes can be made via the links in the confirmation email, by phone, or by emailing hi@lakwerk.com. Rescheduling and/or canceling an appointment via social media is not valid.

 

For cancellations made less than 24 hours in advance, LAKWERK is obliged to charge 50% of the total treatment price.

In case of absence and/or no answer, LAKWERK will treat this as a no-show and charge 100%.

 

2.3 If the client is late and the booked service can no longer be fully delivered due to lack of time, the Nailtech will look at what is feasible within the remaining time of the treatment. The client will have to pay the total treatment price even if the client has not (fully) received this service. Both parties do not have to comply with these obligations if they are hindered by force majeure. Force majeure includes what the law and jurisprudence say about it.

 

3. Responsibilities of the Nailtech (self-employed person)

 • The Nailtech is responsible for taking care of their own materials, tools, and products.
 • The Nailtech must comply with the hygiene and safety regulations that apply to the nail salon.
 • The Nailtech is responsible for properly performing the services they offer.
 •  The Nailtech is responsible for professional customer contact.

 

4. Responsibilities of LAKWERK

LAKWERK will carry out the treatments to the best of their knowledge and ability and in accordance with the requirements of good craftsmanship and based on the current state of knowledge. LAKWERK will inform the client as much as reasonably possible about the financial consequences of the change or addition to the treatment before and during the treatment.

 

 •  LAKWERK provides a safe and hygienic working environment for the Nailtech.
 •  LAKWERK provides necessary space, materials, products, manpower, and tools to the Nailtech.
 •  LAKWERK provides support and training to the Nailtech where necessary.

 

5. Hygiene Policy:

 • LAKWERK follows hygienic guidelines and sterilizes all tools and equipment before each treatment.
 • Clients are responsible for bringing or purchasing a "safety kit" (two file sets) to use both in the salon and at home to prevent infections.
 • LAKWERK won't provide services without the use of a safety kit.
 • LAKWERK won't store files for clients, and clients need to purchase new safety kits when files are lost or worn out.

6. Payment Policy:

 • LAKWERK sets the prices for services and products, which are available on the website or at the salon.
 • All prices include VAT, and LAKWERK reserves the right to increase prices.
 • Payment must be made by card at the salon.
 • Nail techs receive a percentage of the payment as compensation for their work.

 

7. Gift Card Policy:

Gift cards expire two years after purchase and can't be used to buy products online.

They can only be used to pay for products or services at the salon.

 

8. Privacy Policy:

 • LAKWERK treats client information confidentially and follows the guidelines of the Personal Data Protection Act.
 • The salon won't sell or rent client information to third parties.
 • All information is stored in LAKWERK's booking system.

 

9. Confidentiality Policy:

 • LAKWERK is obliged to keep confidential any information disclosed by the client during the treatment, including information that is sensitive in nature.
 • Confidentiality may be waived if required by law or court order.

 

10. Liability Policy:

 • LAKWERK isn't responsible for any damage caused by the client's inaccurate or incomplete information about their health, medication, work, or leisure activities.
 • The salon isn't responsible for loss, theft, or damage to personal belongings brought to the salon by the client.
 • The nail tech is responsible for any damage caused to personal belongings or physical harm to the client, not LAKWERK.
 • LAKWERK may seek compensation for damages caused by the client to furniture, equipment, or products.
 • LAKWERK will report any theft to the police.

 

11. Warranty

The Nailtechs provide the client with a 1-week (7 days) warranty period, starting from the day the treatment took place (treatment day is considered day 1), for any damage(s) resulting from the treatment(s) performed at LAKWERK salons. This repair should be done within these 7 days by the same nail technician. A repair includes the restoration of any damage(s). The client will leave with the same color, shape, and design as the original.

These repairs will be done free of charge. However, the client is required to bring or purchase a safety kit.

This warranty will be void if:

 •  The client has had the (gel) polish/nails/extensions maintained by another nail salon
 •  The client has worked with aggressive chemicals, paint or herbs without gloves
 • The client has bitten off or intentionally broken/pulled off the (gel) polish/nails/extensions
 •  The client has not followed the advice to seek medical help within 5 working days
 • The client wants a change in colour, shape, or design. A new appointment needs to be scheduled for this.
 • The client has chosen a treatment that is advised against by the nail tech due to the conditions of their nails.
 •  The client is younger than 16 years old

 

12. Complaints

If the client has a complaint about the treatment or a product, this must be reported to the management of LAKWERK and the treating Nailtech as soon as possible, but no later than 7 days after discovery, by email or telephone. LAKWERK and Nailtech will strive to respond to the complaint by email or telephone within 48 hours and to come to a solution. There will always be a strive to achieve and act towards the most optimal result for compensation of the complaint. If a complaint is justified, the Nailtech will perform the treatment again as agreed, unless it has become demonstrably pointless for the client and the client makes this known in writing or orally. If a complaint is not reported within 7 days, LAKWERK or the nailtech will no longer handle it.

 

13. Nail Art

All designs and nail art made at LAKWERK are handmade and therefore never identical to any shown examples. If a Nailtech shows an example of a nail design or nail art design to be applied, this is only an indication or inspiration. The result on the client's nails may not be identical to the example shown. The copyright on applied nail art motifs belongs to LAKWERK.

 

14. Proper behavior

The client must behave properly in the salon according to generally accepted norms. If the client continues to show improper behavior after repeated warnings, LAKWERK has the right to refuse the client access to the salon(s) without giving any reason.

 

14.1 Smoking and pets.

Smoking is not allowed in the salon. Pets are also not welcome in our salons.

 

14.2 Age limit

LAKWERK provides manicure services to customers from the age of 5 for a regular nail polish manicure, and from the age  of 16 for a gel polish manicure. Children under the age of 16 require parental consent to book a treatment involving gel polish, BIAB (Builder in a bottle), or extensions. Additionally, these children must always be accompanied by a parent/guardian.

Children under the age of 12 who are not receiving a treatment themselves (as companions of their parent/caretaker) are not allowed in the salon during a treatment. This policy is in place to ensure a positive experience for other customers and to maintain the expected duration of the treatment 

 

15. Law

Dutch law applies to every agreement between LAKWERK and the client. In case of interpretation of the content and scope of these general terms and conditions, the Dutch text thereof is always decisive. LAKWERK reserves the right to change these conditions at any time. The most recently deposited version or the version that applied at the time of the agreement being concluded always applies.